PET DIAGNOSTIKA JE PŘESNÁ A ŠETRNÁ

První pacient u nás byl touto metodou vyšetřen v pražské Nemocnici Na Homolce (NNH). PET diagnostika je v ČR využívána stále víc, absolvovaly ji už statisíce pacientů, konkrétně jen v NNH jich bylo více než 100 tisíc.

Tento způsob stanovení diagnózy je k lidskému organismu velmi šetrný; nízké dávky radiofarmak se podávají nitrožilně injekcemi. Tyto přípravky ovšem mají různě dlouhé, přesněji řečeno různě krátké poločasy rozpadu, a tak je příprava a doprava do vzdálenějších center značně náročná. Potvrzuje to i Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem: „Výroba a vývoj radiofarmak není jednoduchá. Například léčivý přípravek s poločasem rozpadu 110 minut vyžaduje perfektně zvládnuté know-how i logistiku."

Moderní šetrné vyšetření

Pozitivní emisní tomografie patří ve vyspělých zemích k základním metodám nejen onkologické diagnostiky. Je to - laicky a zjednodušeně - velmi šetrný průzkum lidského těla látkou označenou radioaktivním atomem a jeho následného „skenování" speciální kamerou. Hybridní zobrazení PET/CT umožňuje v rámci jediného vyšetření získat informace o funkcích zobrazované části těla, spojuje pozitronovou emisní tomografii (PET) a výpočetní tomografii (CT). Obě metody se doplňují a umožňují zpřesňovat diagnózu.

Nejčastěji používaným radiofarmakem je fluorodeoxyglukóza (FDG). Téměř všestranná použitelnost této látky má jistou nevýhodu, a to nižší specifičnost zobrazení; zvýšený metabolismus glukózy mohou vykazovat nejen oblasti, v nichž probíhá růst tumoru, ale i zánětlivé nebo hojivé procesy. Některé orgány navíc mají přirozeně zvýšenou metabolickou aktivitu. Proto se intenzivně vyvíjejí specifičtější radiofarmaka a jejich kombinace, díky nimž lze monitorovat mnoho dějů probíhajících v organismu - metabolismus, buněčné dělení, transport a spotřebu aminokyselin, zásobování tkání kyslíkem, transport neurotransmiterů, receptory v nervových buňkách a mnoho dalšího.


Pozitronová emisní tomografie (PET) je zobrazovací metoda, která se v klinické praxi používá od poloviny 90. let minulého století. Detekuje záření provázející anihilaci pozitronu vzniklého při rozpadu některých radionuklidů.

Klinicky se nejvíce využívá 2-[ 18F]fluoro-2- deoxy-D-glukóza (FDG), která vstupuje do buněk shodnými mechanizmy jako glukóza, dále se nemetabolizuje a hromadí se v buňkách. Umožňuje funkční vyšetření metabolismu nádorových buněk, má vyšší senzitivitu než běžně používaná počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance (MRI). Tyto metody zobrazují poměry anatomické.

Výhodou PET je i možnost celotělového zobrazení při jednom vyšetření. 

Radiofarmaka a jejich praktické využití

V onkologii se zjišťuje přítomnost ložiska nádoru a jeho rozsah, posuzuje se jeho biologická povaha, po léčení se hodnotí účinnost léčby a při kontrolách případný návrat nádorového onemocnění.

V neurologii se zkoumá ta část mozku, která je zodpovědná za epileptické záchvaty. Zjišťuje se i možnost existence různých nádorových nebo degenerativních onemocnění mozku.

PET radiofarmaka pomáhají i při lokalizaci zánětlivých ložisek, například při horečkách.

Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., primář PET centra NNH, k tomu dodává:

Nejčastějším důvodem tohoto typu vyšetření je diagnostika onkologických onemocnění, zejména přítomnost metastáz, dále mapování zánětlivých ložisek v těle, které bývají příčinou nevysvětlitelných horeček a infekčních komplikací. Neurochirurgům pomáháme i v předoperační fázi určit a upřesnit ložisko, z něhož vycházejí epileptické záchvaty, nebo zpřesnit postup léčby při bolestech páteře. Novinkou je diagnostika Alzheimerovy choroby."

Jak jsme na tom

Dnes máme v ČR dvě PET/MR kamery a 15 PET/CT kamer, například ve VFN v Praze, ve fakultních nemocnicích v Ostravě a v Plzni, v Masarykově onkologickém ústavu v Brně nebo v jihlavské nemocnici. V posledních letech probíhá intenzivní výzkum a vývoj nových radiofarmak. V české republice zastává v tomto oboru významné místo pracoviště v Řeži. Vyvíjejí tu přípravky, které jsou i ve světě ve stadiu pilotního výzkumu, například pro diagnostiku a výhledově i terapii nádorových onemocnění.

Obr.: Pohled do nitra cyklotronu se laikovi naskytne jen výjimečně

 

Z nedávné historie

V 80. letech minulého století vyvinuli metodu pro výrobu speciálních radiofarmak-radionuklidů z cyklotronové produkce - nádorů měkkých tkání a také pro srdeční diagnostiku. V 90. letech bylo už možné dovážet radiofarmaceutické preparáty konkurující jejich výrobkům, a tak bylo nutné přestavět stávající prostory i pro další využití v podmínkách aseptické výroby. Před rokem 2000 bylo vybudováno PET centrum Praha v areálu NNH, které má dvě nezávislé části - výrobní a lékařsko-diagnostickou.

Mgr. Jana Hrabáková

Zpět
Ochrana osobních údajů
©2015-18 Health communication s.r.o., magazin@hcom.cz